Pro členy LBD Praha 8

Někteří z obyvatel domu jsou zároveň členy Lidového bytového družstva Praha 8 - jim je věnována tato část stránek.

 • DELEGÁTI
  Dům v současné době nemá zvolené delegáty ani náhradníky. Pro informaci
  výňatek ze stanov Stanovy Lidového bytového družstva Praha 8:
  Nejvyšším orgánem družstva je shromáždění delegátů, které plní působnost členské schůze; členové družstva mají právo vyjádřit na schůzi svůj názor prostřednictvím delegáta.
  Delegát se účastní shromáždění delegátů a jedná s orgány družstva i s pracovníky kanceláře družstva,  předává informace o jednáních shromáždění delegátů, svolává a řídí schůze členů družstva v domě.
  Funkční období delegáta končí:
  - splněním úkolu (může být zvolen i jednorázově na konkrétní jednání nebo shromáždění delegátů);
  - odvoláním nebo odstoupením;
  - převodem či přechodem delegátových práv k bytu v domě;
  - zánikem členství v družstvu;
  - volbou nového delegáta.